ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 6-4-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-735
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας» (Ε-11881) – Αποφάσεις Προέδρου 015/2016-285 & 015/2015-2300, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας έντεκα (11) μηνών με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με το συννημένο:Jobs832.pdf

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 28-4-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

*** Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο θα παραμείνει κλειστό την Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 οπότε οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 27-4-2016!!! ***

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Βασιλική Ζάττα, στο τηλέφωνο 210-6503381 και στο e-mail: v.zatta@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («Υποστήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας»), ο αριθμός του έργου (Ε-11881), η αρμόδια για πληροφορίες (κα Βασιλική Ζάττα) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-735) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
 Σχετικό Έγγραφο: Jobs832.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Προϊστάμενη

 

Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά