ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 6-4-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-736
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «NanoMAT – Ανάπτυξη Νανούνθετων και Νανολειτουργικών Υλικών» (Ε-11947) – 557η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 23-7-2015, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, έως το τέλος του έργου, σύμφωνα με το συννημένο: Jobs830.pdf

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 28-4-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή), τα ακόλουθα:

*** Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο θα παραμείνει κλειστό την Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 οπότε οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 27-4-2016!!! ***

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προϋπηρεσίας.
• Φωτοτυπία των σχετικών ακαδημαϊκών τίτλων (διπλωμάτων / πτυχίων).
• Ονόματα και διευθύνσεις δύο επιστημόνων εκτός του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τον / την υποψήφιο/α, εάν τους ζητηθεί.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Χρήστο Τράπαλη, στο τηλέφωνο 210-6503343 και στο e-mail: c.trapalis@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), το ακρωνύμιο του έργου («NanoMAT»), ο αριθμός του έργου (Ε-11947), η θέση που ενδιαφέρει, o αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Χρήστος Τράπαλης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-736) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
 Σχετικό Έγγραφο: Jobs830.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Προϊστάμενη