ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 6-4-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-726
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Φαινόμενα μεταφοράς σε πορώδη υλικά» (Ε-10608) – 255η Συνεδρίαση Δ.Σ.  /  23-12-1998, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής, σύμφωνα με το συννημένο: Jobs829.pdf

 

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-4-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Αθανάσιο Στούμπο, στο τηλέφωνο 210-6503757 και στο e-mail: stubos@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), ο τίτλος του έργου («Φαινόμενα μεταφοράς σε πορώδη υλικά»), ο αριθμός του έργου (Ε-10608), o αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Αθανάσιος Στούμπος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-726) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
 Σχετικό κείμενο: Jobs829.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Προϊστάμενη

 

Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά