ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 6-4-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-738
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Tο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «NOVAMAG – NOVel, critical materials free, high Anisotropy phases for permanent MAGnets, by design» (Ε-11970) - Grant Agreement No 686056, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης,
σύμφωνα με το συννημένο:Jobs826.pdf

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 28-4-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

*** Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο θα παραμείνει κλειστό την Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 οπότε οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 27-4-2016!!! ***

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (
http://www.demokritos.gr/).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Δημήτριο Νιάρχο, στο e-mail: d.niarchos@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), το ακρωνύμιο του έργου («NOVAMAG»), ο αριθμός του έργου (Ε-11970), η θέση που ενδιαφέρει, o αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Δημήτριος Νιάρχος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-738) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
Σχετικό Έγγραφο: Jobs826.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Προϊστάμενη

Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά