ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 6-4-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-727
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «EUROFUSION: Τεχνολογία Σύντηξης/EUROfusion-Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion» (Ε-10687) – Grant Agreement No 633053, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης για τρία (3) έτη, όπως αναφέρεται στο συνημμένο (Jobs819.pdf).

Ο/Η υποψήφιος/α θα επιλεγεί κατόπιν εξετάσεων στα μαθήματα: Φυσική, Μαθηματικά και Αγγλικά.

Επίσης θα ληφθούν υπόψιν η προπτυχιακή εργασία και η εργασία μεταπτυχιακού διπλώματος.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, καθώς και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πρέπει να υποβληθούν μέχρι 22-4-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Κωνσταντία Μεργιά, στο τηλέφωνο 210-6503706 και στο e-mail: kmergia@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), ο τίτλος του έργου («EUROFUSION»), ο αριθμός του έργου (Ε-10687), η αρμόδια για πληροφορίες (Δρ Κωνσταντία Μεργιά) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-727) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs819.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά