ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 6-4-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-739
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Μίκρο και Νάνο λιθογραφία και εγχάραξη – Διεργασίες σχηματοποίησης μικρο-κατασκευαστικής και νανο-τεχνολογίας» (Ε-11325) – 550η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 12-3-2015, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, όπως αναφέρεται στο συνημμένο (Jobs817.pdf).

Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 28-4-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

*** Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο θα παραμείνει κλειστό την Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 οπότε οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 27-4-2016!!! ***

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Ευάγγελο Γογγολίδη, στο τηλέφωνο 210-6503237 και στο e-mail: e.gogolides@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («Μίκρο και Νάνο λιθογραφία και εγχάραξη – Διεργασίες σχηματοποίησης μικρο-κατασκευαστικής και νανο-τεχνολογίας»), ο αριθμός του έργου (Ε-11325), o αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Ευάγγελος Γογγολίδης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-739) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs817.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά