ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 04-03-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-517
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τον με αρ. πρωτ. 015/2016-468 πρόχειρο διαγωνισμό στα πλαίσια του έργου με τίτλο «EU CIRCLE-A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change- ΕΕ 11931

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του με αρθμ. 015/2016-468/26-02-16 πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια  Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία ενός συστήματος υπολογιστικής επεξεργασίας (High Performance Computer)», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού.

 
Σχετική Ανακοίνωση: diag367.pdf
 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ