ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 29-2-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-478
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Προσομοιώσεις μηχανικής βιορευστών και πολυφασικών ροών» (Ε-11956)  –  562η Συνεδρίαση  Δ.Σ.  / 18-12-2015, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος στη Μηχανολογία Μηχανική ή Χημική Μηχανική ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή άλλο σχετικό κλάδο, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης, όπως αναφέρεται στο συνημμένο (Jobs815.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-3-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Παναγιώτη Νεοφύτου, στο τηλέφωνο 210-6503736 και στο e-mail: panosn@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), ο τίτλος του έργου («Προσομοιώσεις μηχανικής βιορευστών και πολυφασικών ροών»), ο αριθμός του έργου (Ε-11956), o αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Παναγιώτης Νεοφύτου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-478) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs815.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά