ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 29-2-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-476
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής» (Ε-11276) – 328η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 18-7-2013, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ερευνητή-τριας στη Βιοπληροφορική με έμφαση στη «Γενετική του Ανθρώπου», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, όπως αναφέρεται στο συνημμένο (Jobs813.pdf).

Αιτήσεις, πλήρη βιογραφικά σημειώματα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι 2 σελίδες), στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24-3-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δρ. Δρακούλη Γιαννουκάκο, στο τηλ. 210-6503936 και στο e-mail: yannouka@rrp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), ο τίτλος του έργου («Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής»), ο αριθμός του έργου (Ε-11276), o αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Δρακούλης Γιαννουκάκος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-476) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs813.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά