ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή:26/02/2016
Αρ. Πρωτ:015/2016-469
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2016-468

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «EU CIRCLE-A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change- ΕΕ 11931 προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία ενός συστήματος υπολογιστικής επεξεργασίας (High Performance Computer).

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (#45.000,00 €#) πλέον Φ.Π.Α. 23%, αξίας δέκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ, ήτοι η συνολική προϋπολογισθείσα αξία διαμορφώνεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδες τριακοσίων πενήντα ευρώ #55.350#. 

Το έργο χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορία HORIZON 2020.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην ανωτέρω προμήθεια που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της προκηρυσσόμενης προμήθειας.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/03/2016, ώρα 12:00, στο Διοικητήριο

του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα
παραλαμβάνονται από το κεντρικό πρωτόκολλο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Πέμπτη 17/03/2015, ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος.

Ανακοινώσεις διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ Δ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.demokritos.gr . Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ανακοινώσεις μέχρι και την 17η Μαρτίου 2016 από τα γραφεία της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού – Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση του ανωτέρω διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού – Γρ. Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ Δ, στην αρμόδια υπάλληλο Κα Παπαδέλου Κυριακή (τηλ:2106503046, 2106503257, e-mail: k.papadelou@gel.demokritos.gr), μέχρι την 11/03/2016,ημέρα Παρασκευή.

 

 

 

 

Σχετικό Έγγραφο:diag366.pdf


 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ