ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 26-12-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2016-445
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SPEEDD Scalable ProactivE Event-Driven Decision making» (E-11861) – Grant Agreement No 619435, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας δέκα (10) μηνών, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Μία (1) θέση ερευνητικού συνεργάτη σε Αναγνώριση Σύνθετων Γεγονότων από Δεδομένα σε Περιβάλλοντα Θορύβου.

Απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο Θετικών Επιστημών
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Πληροφορική
- Ερευνητική εμπειρία σε Τεχνητή Νοημοσύνη
- Άριστες γνώσεις προγραμματισμού
- Γνώσεις μαθηματικής λογικής
- Γνώσεις πιθανοτήτων και στατιστικής
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:
- Διδακτορικό δίπλωμα σε Τεχνητή Νοημοσύνη
- Ερευνητική εμπειρία σε Μηχανική Μάθηση
- Γνώσεις συναρτησιακού προγραμματισμού

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 18-3-2016, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.iit.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.&Τ.), το ακρωνύμιο του έργου («SPEEDD»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11861), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γεώργιος Παλιούρας) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-445) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

 
 Σχετικό κείμενο: jobs812.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Προϊστάμενη

 

Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά