ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 24-2-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-428
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Tο Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής (Ι.Π.Σ.Φ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «KM3Net Studies (Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and Associated Sciences)» (Ε-11795)  –  562η Συνεδρίαση  Δ.Σ.  / 18-12-2015, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη  Τεχνικού Πληροφορικών Συστημάτων για τη διαχείριση, υποστήριξη και ανάπτυξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών του Ι.Π.Σ.Φ., διάρκειας εννέα (9) μηνών με πιθανότητα παράτασης, συνολικής δαπάνης 12.000,00€, ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο πληροφορικής ή θετικών επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου από ΑΕΙ.
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης σε Πληροφορική ή Ηλεκτρονικά ή άλλο συναφές αντικείμενο.
3. Επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι (20) ετών σε διαχείριση και υποστήριξη πληροφοριακών και δικτυακών υποδομών.

Εμπειρία σε υλοποίηση ερευνητικών έργων μεγάλης κλίμακας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 18-3-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δρ. Χρήστο Μάρκου, στο τηλέφωνο 210-6503409 και στο e-mail: cmarkou@inp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Π.Σ.Φ.), το ακρωνύμιο του έργου («KM3Net Studies»), ο αριθμός του έργου (Ε-11795), o αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Χρήστος Μάρκου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-428) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
 Σχετικό Κείμενο: jobs_811.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά