ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 21-12-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2016-424
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με ακρωνύμια «AF3» - Grant Agreement No 607276 (Ε-11879), «EU CISE 2020» - Grant Agreement No 608385 (Ε-11904), «EuTravel» - Grant Agreement No 636148 (Ε-11924), «FLYSEC» - Grant Agreement No 653879 (Ε-11925), «DOGANA» - Grant Agreement No 653618 (E-11938) και «Hellennic CISE» - Grant Agreement EASME/EMFF/2014/1.2.1.2/1/SI2.716272 (E-11967), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, Προγραμματιστών Android, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Απαιτούμενα προσόντα:
1.Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου.
2.Άριστη γνώση προγραμματισμού Java και του Android SDK.
3.Άριστη γνώση τουλάχιστον ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης (Android Studio, Eclipse κλπ.).
4.Γνώση και εμπειρία σε version control systems Git.
5.Εμπειρία σε GIS συστήματα.
6.Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση.
7.Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:
1.Γνώσεις χειρισμού δεδομένων μορφής JSON/XML.
2.Γνώσεις και εμπειρία σε εφαρμογές Location-Based Services, με Google Maps & OpenStreetMap.
3.Γνώσεις προγραμματισμού HTML/Javascript.
4.Εμπειρία εργασίας σε agile περιβάλλον.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά (στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα) πρέπει να υποβληθούν μέχρι 11-3-2016, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου ή την κα Καλλιρόη Παρούση στο τηλέφωνο: 210-6503148

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.&Τ.), οι αρμόδιες για πληροφορίες (κα Κωνσταντίνα Σιμάτου ή κα Καλλιρόη Παρούση) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-424) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

 
 Σχετικό Κείμενο: jobs_810.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά