ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 23-2-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-420
 
ΘΕΜΑ: Παράταση τηε Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νο.015/2015-4604 (21/12/2015) για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου «SIEMENS» (E-11928)
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Παράταση πρόσκλησης   εκδήλωσης   ενδιαφέροντος   για   υποβολή   προτάσεων   προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου «SIEMENS» με τίτλο «Establishing a Multidisciplianary and Effective Innovation and Entrepreneurship Hub» (E-11928) – Προγραμματική σύμβαση με ημερομηνία 23/4/2015.

Σχετ.: - Το   απόσπασμα   πρακτικού   της   561ης  Συνεδρίασης / 4-12-2015   (θέμα  5ο)  και 562ης  Συνεδρίασης / 18-12-2015  (θέμα 15ο)  του  Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

- Την με αριθμό 015/2015-4604/21-12-2015 εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, δίδεται παράταση στη με αριθμό 015/2015-4604/21-12-2015 εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών και συγκεκριμένα για τη θέση 5 & για τη θέση 6, για τις οποίες θέσεις, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί  από  τους  ενδιαφερόμενους  μέχρι  και  την  Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 (5-2-2016), θα ληφθούν υπόψη.

Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων για την ανωτέρω εκδήλωση ενδιαφέροντος και τις ανωτέρω θέσεις ορίζεται η Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 (11-3-2016).

 

 

 Σχετικό κείμενο: Jobs_809.pdf
 
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά