ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 24-2-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-426
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού  προγράμματος «E-Women – Καινοτομία και απασχολησιμότητα γυναικών (ΕΟΧ GR07/3889)» (E-11961) – Απόφαση ΓΓΕΤ με α.π. 143829/Ι4, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας εφτά (7) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:

ΘΕΣΗ 1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής.
2.Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής.
3.Εκτεταμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (Διαχείριση, υποστήριξη και υλοποίηση).
4.Εκτεταμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (Σχεδιασμό και υποβολή).
5.Εκτεταμένες Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια και Περιοδικά σχετικά με ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως νέοι, γυναίκες, άτομα 3ης ηλικίας κλπ.
6.Εμπειρία σε ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και ειδικότερα σε σχεδιασμό και υλοποίηση  περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης και άλλων σχετικών e-services.
7.Εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα πολιτικών και προτεραιοτήτων της ΕΕ και του ΕΟΧ και ειδικότερα σχετικά με τη ψηφιακή ατζέντα, θέματα ψηφιακής οικονομίας, ψηφιακών δεξιοτήτων.
8. Άριστη γνώση αγγλικής, επιστημονική ορολογία, γνώση άλλων γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
9.Εργαστηριακή εμπειρία σε θέματα e-services, εφαρμογών Ίντερνετ ενσύρματων και ασύρματων, αλλά και δράσεων προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων έρευνας.

10.Εξειδικευμένη εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε δημόσιο τομέα (διαδικασίες, έγγραφα, κλπ) θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.

ΘΕΣΗ 2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου, ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής.
2.Μεταπτυχιακό δίπλωμα ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικό με τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
3.Εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα πολιτικών και προτεραιοτήτων της ΕΕ και του ΕΟΧ και ειδικότερα σχετικά με τη ψηφιακή ατζέντα, θέματα ψηφιακής οικονομίας, ψηφιακών δεξιοτήτων.
4.Εμπειρία στις πολιτικές της ΕΕ στην επιστημονική εξειδίκευση και εκπροσώπηση σε διακρατικά Ευρωπαϊκά έργα.
5.Επιστημονική εξειδίκευση στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών δικτύων προηγμένων υπηρεσιών και εφαρμογών.
6.Εκτεταμένη εμπειρία σε Διοίκηση και Διαχείριση Ε&Α Έργων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, δικτύων προηγμένων υπηρεσιών και εφαρμογών, Προηγμένων Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
7.Εκτεταμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (Οργάνωση, Συντονισμός, Υποβολή,  Παρακολούθηση και Υλοποίηση).
8.Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια ή/και Περιοδικά σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες.
9.Άριστη γνώση αγγλικής, επιστημονική ορολογία, γνώση άλλων γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
10.Εξειδικευμένη εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε δημόσιο τομέα (διαδικασίες, έγγραφα, κλπ) θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.

ΘΕΣΗ 3

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Πτυχίο ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης, ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής.
2.Μεταπτυχιακές σπουδές (ολοκληρωμένες ή σε τελικό στάδιο) σε θέματα ένταξης και υποστήριξης ειδικών κοινωνικών ομάδων.
3.Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια ή/και Περιοδικά πάνω σε θέματα εκπαίδευσης και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε ειδικές κοινωνικές ομάδες και ειδικά θέματα.
4.Άριστη γνώση αγγλικής, επιστημονική ορολογία.
5.Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ σε περιβάλλοντα Windows, Linux και MacOS.
6.Συμμετοχή σε έρευνες και προβολή και δημοσίευση αποτελεσμάτων έρευνας.
7.Γνώσεις προγραμματισμού θα εκτιμηθούν

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 8-3-2016, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες με τον Δρ. Αθανάσιο Δρίγκα, στο τηλ. 210-6503124 και στο e-mail: dr@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.&Τ.), το ακρωνύμιο του έργου («E-Women»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11961), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Αθανάσιος Δρίγκας), η θέση που ενδιαφέρει και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-426) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Σχετικό κείμενο: jobs_808.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά