Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016
 

ERA4CS : Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων

 

Στα πλαίσια του προγράμματος ERANET for Climate Services - ERA4CS, αναμένεται η οριστική ανακοίνωση Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων. (http://www.jpi-climate.eu/ERA4CS.activities/jointcall).

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος συμμετέχει στην κατηγορία Β - Θεσμική ολοκλήρωση μεταξύ των Ερευνητικών Οργανισμών του ERA4CS (Topic B- Institutional integration between the ERA4CS Research Performing Organizations (RPOs)), όπου είναι επιλέξιμες για αξιολόγηση μόνο κοινές προτάσεις μεταξύ των οργανισμών αυτών.

Η Κοινοπραξία “European Research Area for Climate Services” (ERA4CS), έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις υπηρεσίες κλίματος, μέσω της ενίσχυσης δράσεων έρευνας & ανάπτυξης για την παραγωγή καλύτερων μεθοδολογικών εργαλείων, προτύπων στον τρόπο παραγωγής, μεταφοράς, επικοινωνίας των αποτελεσμάτων και αξιόπιστης χρήσης κλιματικών δεδομένων προκειμένου να υπάρχει καλύτερη κατανόηση στη παρούσα και μελλοντική μεταβλητότητα του κλίματος. (http://www.jpi-climate.eu/ERA4CS)

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έχει αναγνωρίζει σαν σχετικές προτεραιότητες του την προσομοίωση υψηλής χωρο-χρονικής ανάλυσης (σε κλίμακα χρόνου από μήνα σε δεκαετίες) με τεχνικές υποκλιμάκωσης. Οι προσομοιώσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τις τοπικές επιπτώσεις σε οικονομικούς τομείς ενδιαφέροντος (μεταφορες, ενέργεια, πρωτογενής τομέας, τουρισμός,…).

Στοιχείς επικοινωνίας Ερευνητικού Οργανισμού:

Όνομα: Αθανάσιος Σφέτσος
Διεύθυνση: Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών , ΙΠΡΕΤΕΑ
Τηλέφωνο: +30 210 6503403
Email: ts@ipta.demokritos.gr

Πληροφορίες : http://www2.ipta.demokritos.gr/era4cs_ncsrd/