ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 16-2-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-375
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γραφείο Προέδρου του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών  δαπανών  του  ΕΚΕΦΕ  Δημόκριτος»  (Ε-11730)  – ΚΥΑ  και  Απόφαση 482η/3-5-2012 & 496η/13-9-2012 Συνεδριάσεων Δ.Σ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση γραμματειακής υποστήριξης στο γραφείο του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
  • Εμπειρία σε: εξυπηρέτηση πολιτών, διαχείριση αλληλογραφίας και υποστήριξη προσωπικού.
  • Εργασιακή εμπειρία στην εκτίμηση οικονομικών μεγεθών.
  • Εκτεταμένη γνώση MS Office (word, excel, power point).
  • Ικανότητα σε διαπροσωπικές σχέσεις & διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
  • Οργάνωση συναντήσεων εταίρων, ημερίδων, συνεδρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά).
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 18-3-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου, στο τηλ. 210-6503148 και στο e-mail: nadines@iit.demokritos.gr και με την κα Ευαγγελία Αλεξοπούλου, στο τηλ. 210-6503179 και στο e-mail: ealex@iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται η Υπηρεσία (Γραφείο Προέδρου), ο τίτλος του έργου («Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος»), ο αριθμός του έργου (Ε-11730), οι αρμόδιες για πληροφορίες (κα Κωνσταντίνα Σιμάτου & κα Ευαγγελία Αλεξοπούλου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-375) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs807.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά