ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 08-02-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-317
 

Έρευνα αγοράς για καθαριστικα

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, αποδεχόμενοι την τεχνική περιγραφή (συνημμένο αρχείο), οικονομική προσφορά για τις παρακάτω ομάδες.

  • Καθαριστικά οικιακής χρήσης όπως περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών ΟΜΑΔΑ Α –προϋπολογισμός 1.650,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
  • Καθαριστικά γενικής και επαγγελματικής χρήσεως όπως περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών ΟΜΑΔΑ Β – προϋπολογισμός 2.100,00 € συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 23%.
  • Υλικά καθαρισμού όπως περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών ΟΜΑΔΑ Γ – προϋπολογισμός 1.650,00 συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 23%.

Οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστά προσφορές για κάθε ομάδα. Οι παραδόσεις των προϊόντων θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι προσφορές, όπου θα αναγράφονται η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τα στοιχεία της προμήθειας, αποστέλλονται μέχρι την 19η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή, Αττικής

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 22η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.

 
Τεχνική Περιγραφή: diag365_prodiagrafes.pdf
 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ