ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 29-1-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-235
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των Ευρωπαικών ερευνητικών έργων T-NOVA, VITAL, SESAME, SONATA, VISION, CHARISMA προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, πτυχιούχους Πανεπιστημίου ή μηχανικούς, να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την κάλυψη τριών (3) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, όπως αναφέρεται στο συνημμένο (Jobs806.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 26-2-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία θέση, πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε μία, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων το πολύ σε τρεις (3) διαφορετικές θέσεις.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.iit.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρ. Α. Κούρτη στο τηλέφωνο: 210-6503166 και στο email: kourtis@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται το  Ινστιτούτο (Ι. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών), τα ακρωνύμια των έργων T-NOVA, VITAL, SESAME, SONATA, VISION, CHARISMA, ο αριθμός της θέσης (1η ή 2η ή 3η) για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Α. Κούρτης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-235) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs806.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά