ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 29-1-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-233
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «COR-skills – «Collaborative learning for enhancing practical skills for patient-focused interventions in gait rehabilitation after orthopedic surgery”» (Ε-11954), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, όπως αναφέρεται στο συνημμένο (Jobs804.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 26-2-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  ημέρες   και   ώρες   με   την  κα  Ευαγγελία  Αλεξοπούλου  στο  τηλέφωνο 210-6503179 ή στο e-mail: ealex@iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται το  Ινστιτούτο (Ι. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών), το ακρωνύμιο του έργου (COR-skills), ο αριθμός του έργου (E-11954), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Ευαγγελία  Αλεξοπούλου  ) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-233) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs804.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά