ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 29-1-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-230
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Τεχνολογικής Έρευνας & Εφαρμογών με τίτλο "Αξιολόγηση επιδόσεων και βελτιστοποίηση σχεδιασμού ηλεκτροθερμαντήρων και θερμικών ηλιακών προϊόντων ΕΒΗΛ" (E-11955) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, όπως αναφέρεται στο συνημμένο (Jobs801.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 26-2-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Ε. Μαθιουλάκη στο email: math@ipta.demokritos.gr ή στο τηλ. 2106503817.

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται το  Ινστιτούτο (Ι.ΠΡΕΤΕΑ), ο τίτλος του έργου «Αξιολόγηση επιδόσεων και βελτιστοποίηση σχεδιασμού ηλεκτροθερμαντήρων και θερμικών ηλιακών προϊόντων ΕΒΗΛ», ο αριθμός του έργου (E-11955), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Ε. Μαθιουλάκης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-230) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs801.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά