ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 29-1-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-229
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη δραστηριοτήτων - μαγνητικά και υπεραγώγιμα υλικά» (E-10817) – Απόφαση 279η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 15-6-2000, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου  διδακτορικού   διπλώματος στην Επιστήμη Υλικών για να υποστηρίξει  τις ανάγκες του ανωτέρω προγράμματος, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, όπως αναφέρεται στο συνημμένο (Jobs800.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 16-2-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Δημήτριο Νιάρχο στο e-mail: d.niarchos@inn.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται το  Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («Υποστήριξη δραστηριοτήτων - μαγνητικά και υπεραγώγιμα υλικά»), ο αριθμός του έργου (E-10817), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Δημήτριος Νιάρχος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-229) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs800.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά