ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΕΡΩΝ 24 & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ- Τ.Κ. 104 34-ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2132118446 2
   
 

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου


Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3 2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Ερευνας & Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα παρακάτω συνημμένα.

 
Συνημμένα έγγραφα: Γ.Γ.-ΕΡΕΥΝΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.pdf - ktiriologiko programma 2016_01_21_11_26_34.pdf