ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 20-1-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-103
 
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Δίδεται παράταση στη με αριθμό 015/2015-4604/21-12-2015 εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών και συγκεκριμένα για τη θέση 4, για τη θέση 5 & για τη θέση 6, για τις οποίες θέσεις, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί  από  τους  ενδιαφερόμενους  μέχρι  και  την  Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 (8-1-2016), θα ληφθούν υπόψη.

Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων για την ανωτέρω εκδήλωση ενδιαφέροντος και τις ανωτέρω θέσεις ορίζεται η Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 (5-2-2016).

Δείτε αναλυτικά την εκδήλωση ενδιαφέροντος πιο κάτω στο αρχείο προκήρυξης.

 
Αρχείο προκήρυξης: jobs788.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά