ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 30/12/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4696

 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.015/2015-4104  ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2015-4103

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «EnTeC - Enhancing the capacity for Environmental Technology and Climate Research» - ΕΕ 11763  τροποποιεί την με αρ. πρωτ. 015/2015-4104 περίληψη του επαναληπτικού ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία ενός (1) αναλυτή χημικής σύστασης αιωρούμενων σωματιδίων σε αερόλυμα με βάση την φασματοσκοπία μάζας με μέτρηση χρόνου πτήσης ιόντων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ Δ» CPV 38434560-9 προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (#229.268,30#€) πλέον του Φ.Π.Α 23% ήτοι πενήντα δυο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (#52.731,70# €).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στη συνολική αξία των διακοσίων ογδόντα δυο χιλιάδων ευρώ (#282.000,00 €#).

Η αξιολόγηση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και ορίζεται στις 18/01/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης μέχρι τις 12/01/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 015/2015-4104 περίληψη της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού και το με αρ. πρωτ. 015/2015-4103 αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης.

Σχετικό Link: http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1657&View=1

Αναλυτική Προκήρυξη: diag343.pdf 


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ