ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 22-12-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4649
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SIEMENS» με τίτλο «Establishing a Multidisciplianary and Effective Innovation and Entrepreneurship Hub» (E-11928) – Προγραμματική σύμβαση με ημερομηνία 23/4/2015, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, όπως περιγράφεται στο συνημμένο έγγραφο (Jobs796.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 22-1-2016, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τους κατωτέρω υπεύθυνους:

Θέση 1 & Θέση 2 – Δρ Γεωργία Τερζούδη (τηλ. 210-6503865)
Θέση 3 – Δρ Κωνσταντίνα Σαμπάνη (τηλ. 210-6503866)
Θέση 4 – Δρ Καλλιόπη Μανωλά (τηλ. 210-6503811).

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται το πρόγραμμα («SIEMENS»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11928), η θέση που ενδιαφέρει, οι αρμόδιες για πληροφορίες (Δρ Γεωργία Τερζούδη ή Δρ Κωνσταντίνα Σαμπάνη ή Δρ Καλλιόπη Μανωλά) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-4649) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs796.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά