ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 15-12-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4535
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια του Έργου 10378 με τίτλο «Παραλαβή Υλικών από Κεντρικές Αποθήκες  - Χρέωση Υλικών και Ανανέωση Αποθεμάτων» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, οικονομική προσφορά για τις παρακάτω ομάδες.

- Καθαριστικά οικιακής χρήσης όπως περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών ΟΜΑΔΑ Α –προϋπολογισμός 1.350,00 € συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 23%.
- Καθαριστικά γενικής και επαγγελματικής χρήσεως όπως περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών ΟΜΑΔΑ Β – προϋπολογισμός 1.900,00 € συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 23%.
- Υλικά καθαρισμού όπως περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών ΟΜΑΔΑ Γ – προϋπολογισμός 1.250,00 συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 23%
.

Οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστά προσφορές για κάθε ομάδα. Οι παραδόσεις των προϊόντων θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι προσφορές, πρέπει να φέρουν την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς τα στοιχεία της προμήθειας και να αποστέλλονται μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή Αττικής

 
Σχετική Ανακοίνωση: diag354.pdf
Τεχνικές Προδιαγαφές: ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ.pdf
 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ