ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 15-12-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4536
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια του Έργου 10378 με τίτλο «Παραλαβή Υλικών από Κεντρικές Αποθήκες  - Χρέωση Υλικών και Ανανέωση Αποθεμάτων» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, οικονομική προσφορά για την προμήθεια λαμπτήρων, όπως αυτή περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών – προϋπολογισμός 4.200,00 € συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 23%.

Γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ειδών. Στην προσφορά να αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης και η χρονική ισχύς των προσφερόμενων τιμών.

Οι προσφορές, πρέπει να φέρουν την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς τα στοιχεία της προμήθειας και να αποστέλλονται μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή Αττικής

 
Σχετική Ανακοίνωση: diag352.pdf 
Τεχνικές Προδιαγαφές: ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.pdf
 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ