ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 11-12-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4518
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το εργαστήριο «Sol-Gel» του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου «Εργαστήριο  Φυσικοχημικών  Αναλύσεων» (E-11870) – Απόφαση 529η Συν. Δ.Σ. / 28-1-2014, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης, συνολικής δαπάνης 5.600,00€, στο θεματικό πεδίο «επικαλύψεις μετάλλων με την τεχνική sol-gel», όπως περιγράφεται στο συνημμένο έγγραφο (Jobs786.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-12-2015 στη Γραμματεία  Ειδικού  Λογαριασμού  του  ΕΚΕΦΕ  «Δημόκριτος»  (Ταχυδρομική  διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες με τον Δρ. Γεώργιο Κόρδα, στο τηλ. 210-6503301 και στο e-mail: g.kordas@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το εργαστήριο του Ινστιτούτου Ι.Ν.Ν. («Sol-Gel»), ο τίτλος του έργου («Εργαστήριο  Φυσικοχημικών  Αναλύσεων»), ο αριθμός του έργου (E-11870), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γεώργιος Κόρδας) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-4518) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs786.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά