ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 11-12-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4515
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου «Σχεδιασμός και σύνθεση μικρών οργανικών μορίων με ικανότητα δέσμευσης στο βακτηριακό ριβόσωμα: Η νέα γενιά Αμινογλυκοσιδικών Αντιβιοτικών» (E-11771) – Απόφαση 504η Συν. Δ.Σ. / 27-12-2012, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, διάρκειας ως εννέα (9) μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης, στον τομέα της «Υπολογιστικής Χημείας», όπως περιγράφεται στο συνημμένο έγγραφο (Jobs784.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-12-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Διονύσιο Βουρλούμη, στο τηλ. 210-6503624 και στο e-mail: d.vourloumis@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («Σχεδιασμός και σύνθεση μικρών οργανικών μορίων με ικανότητα δέσμευσης στο βακτηριακό ριβόσωμα: Η νέα γενιά Αμινογλυκοσιδικών Αντιβιοτικών»), ο αριθμός του έργου (E-11771), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Διονύσιος Βουρλούμης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-4515) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs784.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά