ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 11-12-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4512
 
ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Magnetic Nanoparticles (MNPs) for Reservoir Characterization» (E-11948) Multiple Partner Collaboration Agreement dated 5/8/2015, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, όπως περιγράφεται στο συνημμένο έγγραφο (Jobs781n.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-12-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις θέσεις 1 έως και 4, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  ημέρες   και   ώρες  με  τον  Δρ. Γεώργιο Παπαβασιλείου, στο τηλέφωνο 210-6503342 και στο e-mail: g.papavassiliou@inn.demokritos.gr ενώ για τη θέση 5 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Νικόλαο Μπούκο, στο τηλέφωνο 210-6503337 και στο e-mail: n.boukos@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται το  Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («Magnetic Nanoparticles (MNPs) for Reservoir Characterization»), ο αριθμός του έργου (E-11948), η θέση που ενδιαφέρει, ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γεώργιος Παπαβασιλείου ή Δρ Νικόλαος Μπούκος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-4512) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs781n.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά