ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 11-12-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4510
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο συνεργασίας με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, καθώς και υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Λειτουργία και ανάπτυξη εργαστηρίου ερευνητικού αντιδραστήρα» (Ε-10836) – Απόφαση 227η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 19-4-2000, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας εφτά (7) μηνών με δυνατότητα παράτασης, στο θεματικό πεδίο «Συμβολή στη διαχείριση του εξαντλημένου πυρηνικού καυσίμου», όπως περιγράφεται στο συνημμένο έγγραφο (Jobs779.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-12-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και ώρες με τον Δρ. Νικόλαο Κατσαρό, στο τηλ. 210-6503715 και στο e-mail: nicos@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), ο τίτλος του έργου («Λειτουργία και ανάπτυξη εργαστηρίου ερευνητικού αντιδραστήρα»), ο αριθμός του έργου (Ε-10836), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Νικόλαος Κατσαρός) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-4510) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs779.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά