ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:9-12-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4479
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου «SIEMENS»
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SIEMENS» με τίτλο «Establishing a Multidisciplianary and Effective Innovation and Entrepreneurship Hub» (E-11928) – Προγραμματική σύμβαση με ημερομηνία 23/4/2015, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Θέση 1 - (Διάρκεια Σύμβασης 6 μήνες)

Μια (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη πτυχιούχου ΑΕΙ με αντικείμενο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων σε ψηφίδες πυριτίου οπτικών ανοσοαισθητήρων για την ανίχνευση  υπολειμμάτων  φυτοφαρμάκων  σε  δείγματα νερού»  (παραδοτέα  στο  έργο  Ε-11928: 2.6.δ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):
· Πτυχίο Χημικού ή άλλης συναφούς σχολής - Συντελεστής βαρύτητας βαθμού πτυχίου 20%
· Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Αναλυτική Χημεία ή συναφές αντικείμενο, κατά προτίμηση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το πρόγραμμα «Χημική ανάλυση  -Έλεγχος Ποιότητας» - Συντελεστής βαρύτητας 30%
· Εμπειρία σε βασικές βιοχημικές τεχνικές, όπως απομόνωση και ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών, ταυτοποίηση πρωτεϊνικών μορίων με ηλεκτροφορητικές τεχνικές και τεχνικές ανοσοαποτύπωσης με ανίχνευση φθορισμού ή χημειοφωταύγειας - Συντελεστής βαρύτητας 10%
· Εμπειρία σε τεχνικές ανοσοχημικού προσδιορισμού μορίων σε φρεάτια μικροτιτλοδότησης- Συντελεστής βαρύτητας 10%
· Εμπειρία σε μεθόδους προσδιορισμού μορίων με ανοσοαισθητήρες - Συντελεστής βαρύτητας 20%
· Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, υπολογιστικών προγραμμάτων επεξεργασίας δεδομένων (π.χ., Εxcel, Origin) και προγραμμάτων σχεδιασμού χημικών ενώσεων (π.χ., ChemDraw) - Συντελεστής βαρύτητας 5%
· Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις - Συντελεστής βαρύτητας 5%

Θέση 2 - (Διάρκεια Σύμβασης 5 μήνες με δυνατότητα παράτασης)

Μία θέση (1) μεταδιδακτορικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας, με αντικείμενα «Ολοκληρωμένες μεθοδολογίες και υπολογιστικά εργαλεία για την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων τεχνολογικών συστημάτων, ακραίων φυσικών φαινομένων και νέων αναδυόμενων τεχνολογιών» και «Μεθοδολογίες ποσοτικής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και μέθοδοι βέλτιστης επιλογής μέτρων ελάττωσής του» (παραδοτέα στο έργο Ε-11928: 1.6.β).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):
·  Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος σε θέματα Πληροφορικής  - Συντελεστής Βαρύτητας: 10%
·  Εμπειρία σε εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) (ενδεικτικά: Q-GIS, ArcGIS / ArcInfo), καθώς και εφαρμογές GIS στην εκτίμηση κινδύνων από βιομηχανικά ατυχήματα - Συντελεστής Βαρύτητας: 40%
·  Συμμετοχή του υποψηφίου σε (α) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων και (β) χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα - Συντελεστής Βαρύτητας: 10%
·  Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη)  - Συντελεστής Βαρύτητας: 20%
· Δύο συστατικές επιστολές - Συντελεστής Βαρύτητας: 10%
·  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας - Συντελεστής Βαρύτητας: 10%

Θέση 3 - (Διάρκεια Σύμβασης 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης)

Μία θέση (1) μεταπτυχιακού συνεργάτη που θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας, με αντικείμενα «Ολοκληρωμένες μεθοδολογίες και υπολογιστικά εργαλεία για την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων τεχνολογικών συστημάτων, ακραίων φυσικών φαινομένων και νέων αναδυόμενων τεχνολογιών» και «Μεθοδολογίες ποσοτικής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και μέθοδοι βέλτιστης επιλογής μέτρων ελάττωσής του» (παραδοτέα στο έργο Ε-11928: 1.6.β).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

·  Κατοχή Πτυχίου και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ - Συντελεστής Βαρύτητας: 15%
·  Εμπειρία σε μοντέλα διάχυσης και εφαρμογές των σε εκτίμηση συνεπειών και κινδύνων από βιομηχανικά ατυχήματα, καθώς και προγραμματισμό σε γλώσσες c/c++ και Matlab. Επιθυμητή η γνώση υπολογιστικών εργαλείων ρευστοδυναμικής - Συντελεστής Βαρύτητας: 40%
·  Συμμετοχή του υποψηφίου σε (α) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων και (β) χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα - Συντελεστής Βαρύτητας: 5%
·  Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη) - Συντελεστής Βαρύτητας: 20%
·  Δύο συστατικές επιστολές - Συντελεστής Βαρύτητας: 10%
·  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας - Συντελεστής Βαρύτητας: 10%

 Θέση 4 - (Διάρκεια Σύμβασης 3 μήνες)

Μία θέση (1) εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη πτυχιούχου ΑΕΙ που θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών με αντικείμενο: «Πρότυπα προσομοίωσης ατμοσφαιρικής διασποράς ρυπαντών για την εκτίμηση συνεπειών και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω πυρηνικών ή ραδιολογικών συμβάντων», (παραδοτέα στο έργο Ε-11928: 1.3.β).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):
· Κατοχή Πτυχίου και Μεταπτυχιακού τίτλου Θετικών Επιστημών - Συντελεστής Βαρύτητας: 15%
· Εμπειρία στη χρήση και ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων ατμοσφαιρικής διασποράς ρύπων. Θα δοθεί έμφαση στην εφαρμογή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή / και σε διασπορά σε δομημένο αστικό περιβάλλον - Συντελεστής βαρύτητας 40%
· Εμπειρία και γνώσεις προγραμματισμού / ανάπτυξης λογισμικού - Συντελεστής βαρύτητας 30%
· Συμμετοχή του υποψηφίου σε (α) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων και (β) χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα - Συντελεστής Βαρύτητας: 15%

Θέση 5 - (Διάρκεια Σύμβασης 10 μήνες)

Μία θέση (1) Πτυχιούχου Βιολογίας, Χημείας ή Φαρμακευτικής Σχολής με Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) και προϋπηρεσία στον τομέα των αξιολόγησης πεπτιδικών ραδιοφαρμάκων, οποίος θα διεξάγει έρευνα που αφορά στην ανάπτυξη και προκλινική αξιολόγηση ανταγωνιστή του υποδοχέα του γαστρινοεκλυτικού πεπτιδίου (GRPR-antagonist) επισημασμένου με 99mTc για στοχευμένη απεικονιστική διάγνωση καρκίνου του μαστού και καρκίνου του προστάτη (Παραδοτέο στο έργο Ε-11928: 2.2.ε).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):
· Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας ή Φαρμακευτικής: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
· Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc): ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
· Τεκμηριωμένες γνώσεις στον τομέα των πεπτιδικών ραδιοφαρμάκων - Συντελεστής Βαρύτητας 20%
· Τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπpτυξη και χρήση GRPR-θετικών in vitro και in vivo προτύπων κατάλληλων για την προκλινική αξιολόγηση πεπτιδικών ραδιοφαρμάκων μοριακής στόχευσης (τεκμηριωμένη εμπειρία σε καλλιέργεια κυττάρων, μελετών συγγένειας σε υποδοχείς, εσωτερίκευσης και μελετών σε πρότυπα πειραματοζώων) - Συντελεστής Βαρύτητας: 70%
· Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας - Συντελεστής Βαρύτητας 10%

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-12-2015, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τους κατωτέρω υπεύθυνους:

 

Θέση 1 – Δρ Παναγιώτα Πέτρου (τηλ. 210-6503819, 210-6503861) – e-mail: ypetrou@rrp.demokritos.gr

Θέση 2 & Θέση 3 – Δρ Ευτυχία Μαρκουλάκη (τηλ. 210-6503743) – e-mail: emarcoulaki@ipta.demokritos.gr

Θέση 4 - Δρ Σπυρίδων Ανδρονόπουλος (τηλ. 210-6503426)    – e-mail: sandron@ipta.demokritos.gr

Θέση 5      -    Δρ Θεοδοσία Μάινα (τηλ. 210-6503908)

 Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται το πρόγραμμα («SIEMENS»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11928), η θέση που ενδιαφέρει, οι αρμόδιοι για πληροφορίες (Δρ Παναγιώτα Πέτρου ή Δρ Ευτυχία Μαρκουλάκη ή Δρ Σπυρίδων Ανδρονόπουλος ή Δρ Θεοδοσία Μάινα) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-4479) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 
Αρχείο προκήρυξης:jobs771.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά