Untitled Document
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:9-12-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4478
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου «SIEMENS»
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SIEMENS» με τίτλο «Establishing a Multidisciplianary and Effective Innovation and Entrepreneurship Hub» (E-11928) – Προγραμματική σύμβαση με ημερομηνία 23/4/2015, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Θέση 1 - (12 μήνες με δυνατότητα παράτασης)

Μία (1) θέση συνεργαζόμενου επιστήμονα με πτυχίο θετικών επιστημών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) και εμπειρία σε διαγονιδιακά ζώα, τεχνικές Βιοχημείας, Κυτταροκαλλιεργειών και Μοριακής Βιολογίας (παραδοτέα στο έργο Ε-11928:  2.5, 2.6, 2.7, 2.10). Η θέση θα συνδράμει τα έργα του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών & Εφαρμογών με παραδοτέα που αφορούν σε χρήση πειραματόζωων και γονιδιακών μοντέλων πειραματόζωων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):
- Πτυχίο ΑΕΙ θετικών επιστημών (25%)
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MSc)  (25%)
- Εμπειρία σε τεχνικές Βιοχημείας, Κυτταροκαλλιεργειών και Μοριακής Βιολογίας (15%)
- Εμπειρία με διαγονιδιακά ζώα (30%)

- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (5%)

Θέση 2 - (12 μήνες με δυνατότητα παράτασης)

Μία (1) θέση συνεργαζόμενου επιστήμονα ως δικτυακού υπεύθυνου που θα συνδράμει τα έργα Ινστιτούτου Βιοεπιστημών & Εφαρμογών με παραδοτέα στο Έργο Ε-11928 (παραδοτέα 2.5, 2.6, 2.7, 2.10). Η θέση απαιτεί διπλωματούχο μηχανικό ή πτυχιούχο ΑΕΙ /ΤΕΙ με ειδίκευση σε συστήματα υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):
- Διπλωματούχος Μηχανικός ή πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στα συστήματα υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών (30%)
- Διετής τουλάχιστον εμπειρία διαχείρισης υπολογιστικών συστημάτων UNIX/Linux και υπολογιστών σε windows, καθώς και στην αναβάθμιση των συστημάτων αυτών (web servers, email και mailist systems, DNS, LDAP
κτλ) (20%)
- Διετής τουλάχιστον εμπειρία διαχείρισης δικτυακών συστημάτων σε cisco και linux (firewalls, switching, κτλ) (15%)
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (10%)       
- Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (20%)
- Κατοχή εξειδικευμένου μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης (5%)

Θέση 3 - (12 μήνες με δυνατότητα παράτασης)

Μία (1) θέση συνεργαζόμενου επιστήμονα για το στο Έργο Ε-11928, ο οποίος θα συνδράμει στην αύξηση παραγωγής των ήδη παραγόμενων προϊόντων οστικών μοσχευμάτων, στην ενίσχυση των δράσεων προώθησης και διάχυσης των προϊόντων τόσο για οδοντιατρικές όσο και για ορθοπεδικές εφαρμογές και στην επέκταση του δικτύου πελατών της μονάδας και συμμετοχή στις διαδικασίες επέκτασης του καθεστώτος πιστοποίησης της μονάδας με στόχο την εξαγωγή των προϊόντων στην Ε.Ε. (παραδοτέα 2.5, 2.6, 2.7, 2.10).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):
- Κάτοχος πτυχίου Θετικών Επιστημών (10%)
- Εμπειρία στο χώρο προώθησης/πωλήσεων (25%)
- Γνώση Αγγλικών & Η/Υ (15%)
- Εργαστηριακή Εμπειρία στα βιουλικά και σε βιολογικά συστήματα (30%)
- Εμπειρία σε συστήματα ISO - αρχείο - ιχνηλασιμότητα (20%)

Θέση 4 - (12 μήνες με δυνατότητα παράτασης)

Μία (1) θέση τεχνικού υποστήριξης εργαστηριακού εξοπλισμού και αναλυτικών συστημάτων, καθώς και χρήση, λειτουργία, επιδιόρθωση και κατασκευή οργάνων που θα συνδράμει τα έργα Ινστιτούτου Βιοεπιστημών & Εφαρμογών με παραδοτέα στο Έργο Ε-11928 ( παραδοτέα 2.5, 2.6, 2.7, 2.10 για τα ερευνητικά έργα).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):
- Πτυχίο ΑΕΙ θετικών επιστημών ή Πτυχίο Ηλεκτρονικού ΤΕΙ (40%)
- Εμπειρία στην υλοποίηση και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών διατάξεων (25%)
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (10%)
- Επιθυμητή η γνώση αναλογικής και ψηφιακής σχεδίασης (5%)
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον διετής (10%)
- Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (5%)
- Εμπειρία σε απεικονιστικές διατάξεις (5%)

Θέση 5 - (12 μήνες με δυνατότητα παράτασης)

Μία (1) θέση συνεργαζόμενου επιστήμονα για το στο Έργο Ε-11928, ο οποίος θα ασχοληθεί με την  αναβάθμιση του συνεστιακού μικροσκοπίου σάρωσης σε σύγχρονο πολυφωτονικό σύστημα, την παροχή υπηρεσιών, συντήρηση και ομαλή λειτουργία της μονάδας συνεστιακής μικροσκοπίας και θα συμμετέχει  στα πειράματα απεικόνισης βιοδεικτών και άλλων μακρομορίων για την ανάδειξη μορίων στόχων για διάγνωση και θεραπεία ή την αξιολόγηση της δράσης νέων ιχνηθετών με την ίδια στόχευση Βιολογίας (παραδοτέα στο έργο Ε-11928:  2.5, 2.6, 2.7, 2.10)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):
- Πτυχίο ΑΕΙ θετικών επιστημών ή ΕΜΠ (15%)
- Κατοχή εξειδικευμένου μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης (15%)
- Εμπειρία σε μικροσκοπία φθορισμού και συναφείς τεχνικές (45%)
- Εμπειρία σε τεχνικές Βιοχημείας, Κυτταροκαλλιεργειών, και Μοριακής Βιολογία (20%)
- Αγγλικά - Χρήση υπολογιστικών συστημάτων (5%)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-12-2015, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Φωτεινή Τσιλιμπάρη στο e-mail: effie@bio.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  πρόγραμμα  («SIEMENS»), ο  αριθμός  του  έργου  (E-11928),  η  θέση  που  ενδιαφέρει,  η  αρμόδια  για  πληροφορίες (Δρ Φωτεινή Τσιλιμπάρη) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-4478) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: jobs770.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά