ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 18/11/2015
Αρ. Πρωτ:015/2015-4119
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/7/Π21/2015

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «EnTeC - Enhancing the capacity for Environmental Technology and Climate Research» - ΕΕ 11763   προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία ενός (1) διαφορικού διαχωριστή αιωρούμενων σωματιδίων σε αερόλυμα με βάση την ηλεκτρική κινητικότητα (SMPS) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ Δ» προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (#29.485,00 €#) πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (#6.781,55 €#). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (#36.266,55 €#). 
Το έργο χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην ανωτέρω προμήθεια που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της προκηρυσσόμενης προμήθειας.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 08/12/2015 και ώρα 12:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι τη Δευτέρα, 07/12/2015 και ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος.

Ανακοινώσεις διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ ΄΄Δ΄΄ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.demokritos.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση του ανωτέρω Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού – Γραφείο Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ “Δ” και στην αρμόδια υπάλληλο κα. Παπαδέλου Κυριακή (τηλ:210 6503046, 210 6503257) μέχρι τη Δευτέρα, 30/11/2015.

 

 

Σχετικό Έγγραφο: diag345.pdf

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ