ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 16/11/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4104
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2015-4103

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «EnTeC - Enhancing the capacity for Environmental Technology and Climate Research» - ΕΕ 11763   επαναπροκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία ενός (1) αναλυτή χημικής σύστασης αιωρούμενων σωματιδίων σε αερόλυμα με βάση την φασματοσκοπία μάζας με μέτρηση χρόνου πτήσης ιόντων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ Δ» CPV 38434560-9 προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (#229.268,30#€) πλέον του Φ.Π.Α 23% ήτοι πενήντα δυο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (#52.731,70# €). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στη συνολική αξία των διακοσίων ογδόντα δυο χιλιάδων ευρώ (#282.000,00 €#).

  • Το έργο χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην ανωτέρω προμήθεια που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

    Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

    Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της προκηρυσσόμενης προμήθειας.

Η αξιολόγηση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στις 12/01/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης μέχρι τις 05/01/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Διακηρύξεις διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ ΄΄Δ΄΄ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.demokritos.gr., καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr όπου αναρτάται το κείμενο του Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέχρι τις 24/12/2015, ημέρα Πέμπτη.
 

Σχετικό Έγγραφο: diag343.pdf

Σύνδεσμος στα Αγγλικά: http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=en&CatId=1657&View=18

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ