ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 12-11-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4059
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια του Έργου 10378 με τίτλο «Παραλαβή Υλικών από Κεντρικές Αποθήκες  - Χρέωση Υλικών και Ανανέωση Αποθεμάτων» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, οικονομική προσφορά για Γραφική Ύλη, όπως αυτή περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών – προϋπολογισμός 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 23%.

Οι παραδόσεις των προϊόντων θα γίνονται τμηματικά, εντός έξι (6) μηνών και ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι προσφορές, πρέπει να φέρουν την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς τα στοιχεία της προμήθειας και να αποστέλλονται μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή Αττικής

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 27η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.

 
Σχετικό Κείμενο: diag337.pdf
Τεχνικές Προδιαγραφές: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ