ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 12-11-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4058
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια του Έργου 10378 με τίτλο «Παραλαβή Υλικών από Κεντρικές Αποθήκες  - Χρέωση Υλικών και Ανανέωση Αποθεμάτων» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, οικονομική προσφορά για Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών – προϋπολογισμός 1.400,00 € συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 23%.

Οι προσφορές, πρέπει να φέρουν την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς τα στοιχεία της προμήθειας και να αποστέλλονται μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή Αττικής

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 26η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.

 
Σχετικό Κείμενο: diag336.pdf
Τεχνικές Προδιαγραφές: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η_Υ.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ