ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 23-10-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3891
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια του Έργου 10378 με τίτλο «Παραλαβή Υλικών από Κεντρικές Αποθήκες  - Χρέωση Υλικών και Ανανέωση Αποθεμάτων» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, οικονομική προσφορά για τις παρακάτω ομάδες:

-Σακούλες απορριμμάτων όπως αναλυτικά περιγράφονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (ομάδα Α) – προϋπολογισμός 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 23%.

-Χαρτικά όπως αναλυτικά περιγράφονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (ομάδα Β) – προϋπολογισμός 9.450,00 € συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 23%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εννιακόσιων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #10.934,96€# πλέον Φ.Π.Α. 23% (2.514,94 €) ήτοι δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ #13.450,00 €#.

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ξεχωριστά προσφορά για κάθε ομάδα. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από αντίστοιχο δείγμα, όπως αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών.

Οι παραδόσεις των προϊόντων θα γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι προσφορές, πρέπει να φέρουν την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και την Ομάδα Α ή Β αντίστοιχα καθώς τα στοιχεία της προμήθειας και να αποστέλλονται μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή Αττικής


Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 6η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.
 

Σχετικό Έγγραφο: diag335.pdf

 
ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΕΧΝΙΚΑ_diag 335.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ