ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 22-10-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3887
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση    εκδήλωσης   ενδιαφέροντος   για   υποβολή   προτάσεων   προς  σύναψη  σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη  Λειτουργίας  Γ.Ε.Λ.» (Ε-10467).

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού (Γ.Ε.Λ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη  Λειτουργίας  Γ.Ε.Λ.» (Ε-10467) – Απόφαση 246η Συν.  Δ.Σ. / 28-7-1998, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στη λογιστική
-Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετή σε βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΦΑΣ
-Επαρκή γνώση Γενικής Λογιστικής και Τιμολόγησης
-Πολύ καλή γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής
-Αποδεδειγμένη γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, φοροτεχνικών και νομοθεσίας
-Δικαίωμα υπογραφής Α' Τάξης
-Εμπειρία στη λογιστική διαχείριση Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ
-Μεταπτυχιακό στα οικονομικά (λογιστική) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
-Άριστη γνώση χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή (χρηματοοικονομικά-λογιστικά πακέτα και Ms Office) 
-Γνώση Αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο
-Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου στην τήρηση των προθεσμιών

Αιτήσεις, πλήρη βιογραφικά σημειώματα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-11-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες με τον κ. Σπύρο Ζαφείρη, στο τηλέφωνο 210-6503006

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται η Υπηρεσία (Γ.Ε.Λ.), ο τίτλος του έργου («Υποστήριξη  Λειτουργίας  Γ.Ε.Λ.»), ο αριθμός του έργου (Ε-10467), ο αρμόδιος για πληροφορίες (κ. Σπύρος Ζαφείρης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3887) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

 
Αρχείο προκήρυξης: jobs766.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά