ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αγία Παρασκευή, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015
 
 
Έξι (6) υποτροφίες από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού
https://www.iit.demokritos.gr/news/6_phd_positions_abroad_2015
 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσφέρει έξι (6) υποτροφίες για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 13η Νοεμβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

 1. University of Houston, Department of Computer Science (http://www.cs.uh.edu/)
 2. Rice University, Department of Computer Science (http://compsci.rice.edu/)
 3. University of Texas at Dallas, Department of Computer Science and Engineering (http://cs.utdallas.edu/)
 4. University of North Texas, Department of Computer Science and Engineering (http://www.cse.unt.edu)

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στην κάλυψη έξι (6) θέσεων στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

 1. Ανάλυση συναισθήματος, εξαγωγή επιχειρημάτων από κειμενικά δεδομένα (Sentiment analysis, argument extraction)
 2. Εξαγωγή πληροφορίας από πολυμεσικό περιεχόμενο (Information extraction from multimedia content)
 3. Αναγνώριση γεγονότων (Complex event recognition)
 4. Ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big data analytics)
 5. Βιο-πληροφορική και πληροφορική υγείας (Bio-informatics and health informatics)
 6. Αλληλεπίδραση ανθρώπου – ρομπότ (Human – robot interaction)
 7. Σχεδιασμός κίνησης ρομπότ υπό περιορισμούς (Robot motion planning under constraints)
 8. Αλγόριθμοι εκτίμησης πυρήνα σε συστήματα πολλαπλής μάθησης (Deep Kernelized Multi-task Learning: Examining the role of sympathetic responses in critical task performance)

Πληροφορίες για τις ερευνητικές περιοχές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να βρείτε στο: https://www.iit.demokritos.gr/news/6_phd_positions_abroad_2015

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 13/11/2015
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Χ. Αρμενιάκου & Δ. Κατσαμώρη (gram_skel@iit.demokritos.gr)
Δρ Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)
Τηλ.: 210 650 3204, 650  3197
Ιστοσελίδα: https://www.iit.demokritos.gr/news/6_phd_positions_abroad_2015
 
 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:

LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.