ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 20-10-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3870
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Πρόσκληση   εκδήλωσης   ενδιαφέροντος   για   υποβολή   προτάσεων   προς  σύναψη   συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου «SIEMENS» με τίτλο «Establishing a Multidisciplianary and Effective Innovation and Entrepreneurship Hub» (E-11928) – Προγραμματική σύμβαση με ημερομηνία 23/4/2015.

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SIEMENS» με τίτλο «Establishing a Multidisciplianary and Effective Innovation and Entrepreneurship Hub» (E-11928) – Προγραμματική σύμβαση με ημερομηνία 23/4/2015, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για έξι (6) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Θέση 1 - (4 μήνες με δυνατότητα παράτασης)

Μία θέση (1) Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών, οποίος θα διεξάγει έρευνα που αφορά στην εκπόνηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών ερευνών (ραδιολογικοί έλεγχοι και μελέτες)(Παραδοτέο 2.2.γ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

1. Απόφοιτος ΑΕΙ - πτυχιούχος θετικών επιστημών, Τμήματος Φυσικής (Συντελεστής Βαρύτητας - 10%)

2. Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Πυρηνική Φυσική (Συντελεστής Βαρύτητας - 20%)

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα μετρήσεων ιοντιζουσών ακτινο?ολιών (Συντελεστής Βαρύτητας - 30%)

4. Αποδεδειγμένη εμπειρία και σε υπολογιστικές μεθόδους προσομοίωσης στη γάμμα-φασματοσκοπία (Συντελεστής Βαρύτητας - 20%)

5. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα μετρήσεων α+ και β- ολικής ραδιενέργειας (Συντελεστής Βαρύτητας - 20%)

Θέση 2 - (12 μήνες με δυνατότητα παράτασης)

Μία θέση (1) Πτυχιούχου Χημικού, οποίος θα διεξάγει έρευνα που αφορά σε αναλύσεις διοξινών και άλλων οργανικών ρύπων σε τρόφιμα με στόχο τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας τους (Παραδοτέο 1.7.β).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

1. Πτυχίο Χημικού, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, σχετικό με την Αναλυτική Χημεία ή τη Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος (βαθμός πτυχίου και συνάφεια μεταπτυχιακού με το αντικείμενο, Συντελεστής Βαρύτητας - 40%)

2. Τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσία σε αναλυτικό εργαστήριο και εμπειρία στη χημική ανάλυση τροφίμων (Συντελεστής Βαρύτητας - 50%)

3. Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας  (Συντελεστής Βαρύτητας - 10%)

 

Θέση 3 - (12 μήνες με δυνατότητα παράτασης)

Μία θέση (1) Πτυχιούχου στις Φυσικές Επιστήμες, οποίος θα διεξάγει έρευνα που αφορά στην ανάπτυξη και χρήση πυρηνικών τεχνικών με εφαρμογές στην τεχνολογία υλικών σύντηξης και στην βιοϊατρική (Παραδοτέο 1.6.α).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικής ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή συναφούς κλάδου

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πυρηνική Φυσική/Τεχνολογία ή Επιστήμη Υλικών ή άλλου συναφούς κλάδου

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσaς (αποδεικνυόμενη)

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις για τη θέση 3, θα καταταγούν ως εξής:

1. (Βαθμός Πτυχίου)/10 x 10%
2. Διπλωματική εργασία Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 10%
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές φασματοσκοπίας 10%
4.Αποδεδειγμένη εμπειρία σε πυρηνικές τεχνικές 10%
5. Γνώση προγραμματισμού 10%
6. Αποδεδειγμένη εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον 10%
7. Προφορική Συνέντευξη, όπου θα ληφθούν υπόψη η ικανότητα επικοινωνίας και κατανόησης 20%
8. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος 20%

 

Θέση 4 - (12 μήνες με δυνατότητα παράτασης)

Μία θέση (1) Πτυχιούχου Φυσικού ή Πτυχιούχου Πολυτεχνείου (Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων ή ΣΕΜΦΕ) με Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) και τεκμηριωμένες γνώσεις στον τομέα των επιταχυντών, οποίος θα διεξάγει έρευνα που αφορά στην ανάπτυξη και χρήση στοχαστικών (Monte Carlo) νετρονικών κωδίκων (Παραδοτέο 1.6.α).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

1. Πτυχίο Φυσικού ή πτυχιούχου Πολυτεχνείου (Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων ή ΣΕΜΦΕ): ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc): ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
3. Τεκμηριωμένες γνώσεις στον τομέα των επιταχυντών: (Συντελεστής Βαρύτητας - 15%)
4. Τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και χρήση στοχαστικών (Monte Carlo) νετρονικών κωδίκων κατάλληλων για την ανάλυση πυρηνικών αντιδραστήρων, τόσο συμβατικών όσο και οδηγούμενων από επιταχυντή: (Συντελεστής Βαρύτητας - 70%)
5. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας: (Συντελεστής Βαρύτητας - 10%)
6. Γνώση Γαλλικής γλώσσας: (Συντελεστής Βαρύτητας - 5%)

Θέση 5 - (12 μήνες με δυνατότητα παράτασης)

Μία (1) θέση Πτυχιούχου  ΤΕΙ, οποίος θα απασχοληθεί με την τεχνική υποστήριξη στην in vitro και in vivo αξιολόγηση νέων ραδιοφαρμάκων (Παραδοτέο 2.2.ε).

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

1. Tεχνικός Πτυχιούχος ΤΕΙ (Πτυχίο ΤΕΙ - Συντελεστής βαρύτητας 30%)
2. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ραδιοβιολογικό εργαστήριο (γνώση κανονισμών ασφαλείας στη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών και εξοικείωση στον χειρισμό ραδιοεπισημασμένων ενώσεων Τc99m, Re, Ga).
Επιθυμητή η εμπειρία στις in vitro και in vivo δοκιμασίες αξιολόγησης νέων ραδιοφαρμάκων (Συντελεστής βαρύτητας 60%)
3. Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency - Συντελεστής βαρύτητας 10%)

 

Θέση 6 - (4 μήνες με δυνατότητα παράτασης)

Μία (1) θέση Πτυχιούχου  Περιβαλλοντολόγου, οποίος θα διεξάγει έρευνα που αφορά στην ανάπτυξη και Εφαρμογή i) αναλύσεων αερίων του θερμοκηπίου και ii) φωτοκαταλυτικών τεχνικών αποδόμησης αέριων ρύπων (Παραδοτέο 1.7.β).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

1. Τουλάχιστον ένα χρόνο προϋπηρεσία σε αναλυτικό εργαστήριο και εμπειρία στα ανωτέρω αντικείμενα απασχόλησης (Συντελεστής Βαρύτητας - 85%)
2. Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Συντελεστής Βαρύτητας - 15%)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 13-11-2015, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τους κατωτέρω υπεύθυνους:

Θέση 1 - Δρ Ελένη Φλώρου (τηλ. 210-6503809)

Θέση 2 - Δρ Λεόντιος Λεοντιάδης (τηλ. 210-6503607)

Θέση 3 - Δρ Κωνσταντία Μεργιά (τηλ. 210-6503706)

Θέση 4 - Δρ Μελπομένη Βαρβαγιάννη (τηλ. 210-6503720)

Θέση 5 - Δρ Μαρία Παραβατού (τηλ. 210-6503837)

Θέση 6 - Δρ Χρήστος Βασιλάκος (τηλ. 210-6503710)

 

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), το πρόγραμμα («SIEMENS»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11928), η θέση που ενδιαφέρει, οι αρμόδιοι για πληροφορίες (Δρ Ελένη Φλώρου ή Δρ Λεόντιος Λεοντιάδης ή Δρ Κωνσταντία Μεργιά ή Δρ Μελπομένη Βαρβαγιάννη ή Δρ Μαρία Παραβατού ή Δρ Χρήστος Βασιλάκος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3870) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 
Αρχείο προκήρυξης: jobs765.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά