ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 15-10-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3868
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Πρόσκληση   εκδήλωσης   ενδιαφέροντος   για   υποβολή   προτάσεων   προς  σύναψη  συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου «SIEMENS» με τίτλο «Establishing a Multidisciplianary and Effective Innovation and Entrepreneurship Hub» (E-11928) – Προγραμματική σύμβαση με ημερομηνία 23/4/2015.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SIEMENS» με τίτλο «Establishing a Multidisciplianary and Effective Innovation and Entrepreneurship Hub» (E-11928) – Προγραμματική σύμβαση με ημερομηνία 23/4/2015, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Θέση 1

Μία θέση (1) Πτυχιούχου στις Φυσικές Επιστήμες, για τη διεξαγωγή έρευνας που αφορά στο σχεδιασμό και μελέτη σύνθετων μαγνητικών υλικών για τη νανοτεχνολογία και σπιντρονικές εφαρμογές. Παραδοτέο 3.2: Νανοτεχνολογία και Εφαρμογές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

1. Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό με σχεδιασμό και μελέτη σύνθετων μαγνητικών νανοδομών (25%)

2. Εμπειρία σε μελέτη σύνθετων νανοδομικών υλικών για καινοτόμες εφαρμογές σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης και βιοϊατρικές εφαρμογές (45%)

3. Πολύ καλή γνώση γλώσσας προγραμματισμού fortran και υπολογιστικών τεχνικών (10%)

4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (Προσωπική Συνέντευξη - 10%)

5. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (10%)

 

Θέση 2

Μία θέση (1) Πτυχιούχου στις Φυσικές Επιστήμες, για τη διεξαγωγή έρευνας που αφορά στη μελέτη της επίδρασης των ελευθέρων ριζών σε μοριακά μακρομοριακά και υπερμοριακά βιομιμιτικά μοντέλα. Παραδοτέο 2.5: Μοριακή Βιολογία – Γενετική.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

1. Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με τη βιοχημεία νουκλεϊκών οξέων(25%)

2. Εμπειρία στη χημεία και βιοχημεία των ελευθέρων ριζών (45%)

3. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη (15%)

4. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (15%)

 

Θέση 3

Μία θέση (1) Πτυχιούχου Χημικού, για τη διεξαγωγή έρευνας στους τομείς ενέργειας - υγείας - περιβαλλόντος για την πιστοποίηση των αντίστοιχων εργαστηρίων παροχής εξιδεικευμένων υπηρεσιών. Παραδοτέο 2.2: Οριζόντιες δράσεις με τη μορφή παραδοτέων.

Το έργο θα περιλαμβάνει επιπλέον τη συνδρομή στο πλαίσιο πιστοποίησης προτυποποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας (ISOandothercertifications), καθώς και στην οργάνωση συνεδρίων και τη δημιουργία ενός εργαστηρίου ProofofConcept για ενίσχυση της βιομηχανίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

1. Πτυχίο Χημικού ημεδαπής ή αλλοδαπής (30%)

2. Μεταπτυχιακός τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής στις θετικές επιστήμες (Χημείας, Βιολογίας), ή στις επιστήμες υγείας (Φαρμακευτική, Ιατρική) (50%)

3. Δίπλωμα επιθεωρητή ISO 9000:2000 (20%)


Θα ληφθούν υπόψη:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
  • Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία και αντίστοιχη εμπειρία σε συναφή αντικείμενα.
  • Προϋπηρεσία στη διοργάνωση δράσεων σε διεθνές επίπεδο (συνέδρια, ημερίδες, συνεντεύξεις Τύπου, workshops).
  • Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον.

Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (Προσωπική Συνέντευξη).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 13-11-2015, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις θέσεις 1 και 2, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Χρυσόστομο Χατζηλιάλογλου στο τηλέφωνο 210-6503381, ενώ για την θέση 3, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Γεωργία Φαρμάκη στο τηλέφωνο 210-6503078.

Προσοχή: Σε  κάθε αίτηση πρέπει  να αναγράφεται  το πρόγραμμα («SIEMENS»), ο  αριθμός  του έργου (E-11928), η θέση που ενδιαφέρει, οι αρμόδιοι για πληροφορίες (Δρ Χρυσόστομος Χατζηλιάλογλου ή κα Γεωργία Φαρμάκη) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3868) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 
Αρχείο προκήρυξης: jobs764.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά