ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 16-10-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3833
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «PolyGRAPH» με τίτλο «Polymer/GRAPHhene Composite Materials with Enhanced Gas Barrier Properties» (E-11854) – «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015», Απόφαση ΓΓΕΤ με α. π. 14924/24-12-2013, που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη – Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Επιστήμονα των Υλικών, κάτοχο Πτυχίου Μηχανικού ή MSc στη Χημεία ή στη Νανοτεχνολογία ή στην Επιστήμη των Υλικών ή σε συναφή ειδικότητα, και να  έχει  εμπειρία  σε  εργαστήριο  Χημείας – για  διάστημα απασχόλησης ενός (1) μήνα, συνολικής δαπάνης 1.846,00€, στο θεματικό πεδίο «Εναπόθεση και χαρακτηρισμός Γραφενίου σε υποστρώματα πολυμερών», όπως προσδιορίζεται στο συνημμένο έγγραφο (Jobs761.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-10-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  με  τον  Δρ.  Χρήστο Τράπαλη,  στο  τηλέφωνο  210-6503343 και στο e-mail: c.trapalis@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («Polymer/GRAPHhene Composite Materials with Enhanced Gas Barrier Properties»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11854), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Χρήστος Τράπαλης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (015/2015-3833).
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs761.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά