ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 16-10-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3829
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Αρχαιολογικών Υλικών του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου «Μελέτη Αρχαιολογικών Υλικών» (E-10771) – Απόφαση 434η Συν. Δ.Σ. / 22-4-2010, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας εννέα (9) μηνών με δυνατότητα παράτασης, συνολικής δαπάνης 14.913,00€, στο θεματικό πεδίο «Παρασκευή και χαρακτηρισμός κεραμικών υλικών με θερμομονωτικές ιδιότητες», όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο έγγραφο (Jobs758.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 13-11-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Βασίλειο Κυλίκογλου, στο τηλ. 210-6503317.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το «Εργαστήριο Αρχαιολογικών Υλικών» του (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («Μελέτη Αρχαιολογικών Υλικών»), ο αριθμός του έργου (E-10771), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Βασίλειος Κυλίκογλου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3829) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs758.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά