ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 16-10-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3828
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο MESL του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη εκλεκτικών ροφητών και μεμβρανών ιοντικών υγρών για τη δέσμευση αερίων εκπομπών και διοξειδίου άνθρακα, μέσω καινοτόμου υβριδικής διεργασίας προσρόφησης-διήθησης» (E-11817) – Απόφαση ΓΓΕΤ με α. π. 9664/20-8-2013, που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, για διάστημα απασχόλησης δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης, συνολικής δαπάνης 2.800,00€ και αντικειμένου απασχόλησης «την ανάπτυξη εκλεκτικών ροφητών και μεμβρανών ιοντικών υγρών», όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο έγγραφο (Jobs757.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-10-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  με  τον  Δρ.  Ανδρέα Σαπαλίδη,  στα  τηλέφωνα  210-6503973, 210-6503981 και στο e-mail: a.sapalidis@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το εργαστήριο («MESL») του Ι.Ν.Ν., ο τίτλος του έργου («Ανάπτυξη εκλεκτικών ροφητών και μεμβρανών ιοντικών υγρών για τη δέσμευση αερίων εκπομπών και διοξειδίου άνθρακα, μέσω καινοτόμου υβριδικής διεργασίας προσρόφησης-διήθησης»), ο  αριθμός  του  έργου (E-11817), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Ανδρέας Σαπαλίδης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (015/2015-3828).
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs757.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά