ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 16-10-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3826
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη δραστηριοτήτων - μαγνητικά και υπεραγώγιμα υλικά» (E-10817) – Απόφαση 279η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 15-6-2000, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος στη Φυσική - Επιστήμη Υλικών, διάρκειας τριών (3) μηνών, υπό καθεστώς αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή ο επιλεχθείσας επιστημονικός συνεργάτης δεν πρέπει να κατέχει άλλη θέση), όπως προσδιορίζεται στο συνημμένο έγγραφο (Jobs755.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-10-2015 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Δημήτριο Νιάρχο στο e-mail: d.niarchos@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται το  Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («Υποστήριξη δραστηριοτήτων - μαγνητικά και υπεραγώγιμα υλικά»), ο αριθμός του έργου (E-10817), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Δημήτριος Νιάρχος) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-3826) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs755.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά