ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 06-10-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3690
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, αποδεχόμενοι την τεχνική περιγραφή (συνημμένο αρχείο), οικονομική προσφορά για την προμήθεια μιας (1) νέας μεταλλικής συρόμενης θύρας για την είσοδο – πύλη του ΕΚΕΦΕ «Δ». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ #2.079,00 €# πλέον Φ.Π.Α. 23% (621,00 €) ήτοι δυο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ #2.700,00 €#.

Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει εντός του σφραγισμένου φακέλου να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι προσφέροντες έλαβαν γνώση του χώρου. Προκειμένου να λάβετε γνώση του χώρου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Τσιάμη Τρύφωνα στο τηλέφωνο 210 6503071 και email: trts@dat.demokritos.gr.

Οι προσφορές, όπου θα αναγράφονται η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τα στοιχεία της προμήθειας, αποστέλλονται μέχρι την 22η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή Αττικής


Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 23η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.

 
Σχετικό Κείμενο: diag330.pdf
Τεχνική Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_d330.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ