ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 05-10-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3684
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, οικονομική προσφορά για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού λευκού Α4 – 80 γρ. / δεσμίδα 500 φ., κατάλληλο για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και συσκευές fax – ποσότητα 3.000 πακέτα (πακέτο των 5 δεσμίδων) εντός της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακόσιων δέκα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών #6.910,56 €# πλέον Φ.Π.Α. 23% (1.589,44 €) ήτοι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #8.500,00 €#.

Οι προσφορές, όπου θα αναγράφονται η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τα στοιχεία της προμήθειας, αποστέλλονται μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:  

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή Αττικής


Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 16η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.
 
Σχετικό Κείμενο: diag329.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ