ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015
 
 

Συνάντηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών καταλοίπων

 

Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η πενθήμερη επιστημονική συνάντηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής  Ενέργειας που φιλοξενήθηκε στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που διήρκεσε από τις 14-18 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα θέματα συζήτησης αφορούσαν στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας σε εγκαταστάσεις  ραδιενεργών καταλοίπων και εξαντλημένου καυσίμου. Διοργανωτές ήταν ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Στη συνάντηση συμμετείχαν εμπειρογνώμονες του ΔΟΑΕ, καθώς και ειδικοί στη διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων από 15 χώρες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι καλύτερες πρακτικές στη χρήση των  συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και φύλαξης ραδιενεργών καταλοίπων. Συζητήθηκε η δομή των συστημάτων, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής τους ώστε να επαυξάνεται η ασφάλεια των εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντος σε όλα τα στάδια διαχείρισης ενώ συγχρόνως να αποφεύγονται λάθη που θα οδηγούσαν σε αύξηση του κόστους. Η συνάντηση θα εστίασε σε εγκαταστάσεις χωρών, όπως η Ελλάδα, με περιορισμένες ποσότητες ραδιενεργών καταλοίπων.

Η πραγματοποίηση της συνάντησης αυτής στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική καθώς επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των ραδιενεργών καταλοίπων στη χώρα. Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα συνδράμει στον εκσυγχρονισμό, επιλέγοντας τις βέλτιστες πρακτικές που προκύπτουν από τη διεθνή εμπειρία στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον ΔΟΑΕ.

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Δρ Αναστασία Σαββίδου, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
email: savidou@ipta.demokritos.gr, www.demokritos.gr

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:

LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.